Verna Stearns

Studio Four

Pure Heart©, 20x20, $250 plus shipping
Healing Hope 30x30, $500 plus shipping
Grand Canyon©, 9x9, $20 plus shipping
Flare, 24x24, $400 plus shipping
Fire in the Wind, 24x24,$400 plus shipping
Lollipop©, 20x20, $200 plus shipping
Dancer 24x48, $500 plus shipping
Fuego 40x40, $700 plus shipping
Bugle 18x24, $250 plus shipping